คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลดา ชูเพชร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธรรณธร พัฒแทน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐพร นิจจันทร์พันศรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา เหมรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเปา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพียงจันทร์ พันธุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต นาคบำรุง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลกานต์ กุหลาบ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์สุบรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :