ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านตาขุน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482  โดยนายช้อย  เกตุแทน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพะแสง เป็นหัวหน้าร่วมกับราษฎรช่วยกันปลูกสร้าง 

นายแปลง ธรรมา ศึกษาธิการอำเภอได้ทำการเปิดป้ายให้ชื่อว่าโรงเรียน

ประชาบาลตำบลพะแสง 2 (บ้านตาขุน) และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้าน

เป็นโรงเรียนบ้านตาขุน  ต่อมา พ.ศ. 2499 พระเวียน เขมโก นายสวาสดิ์  อินทรักษ์

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาขุน และนายพงษ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุน

ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในตำบลพะแสง ได้วางโครงการจัดหาไม้

และเงินปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นตามแบบ 002  กรมสามัญศึกษา

ขนาดของอาคารเรียนกว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร จนแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2503

               พ.ศ. 2521 ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และในปีถัด

มาได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

               พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลัง

จำนวน 3 ห้องเรียน ตามแบบ ป. 1 ข ใต้ถุนสูง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2523 

สำหรับอาคารประกอบมี บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง 4   ที่นั่ง และโรงอาหาร

ซึ่งต่อเติมปรับปรุงจากอาคาร 1 ห้องเรียน เป็นโรงอาหารกึ่งถาวร

ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                เดือนกันยายน 2532  นายสมศักดิ์  ทวีราษฎร์ ได้รับคำสั่งย้ายให้ไป

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์  นายสัญญา  ใจใส่ ครูใหญ่

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2532  -  30  กันยายน  2558

                พ.ศ.2549  ทางโรงเรียน ได้รับงบบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์

สุทธิเกตุ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้วยความร่วมมือของนักศึกษา

                พ.ศ.2554  ทางโรงเรียน ได้รับงบบริจาคสร้างอาคารห้องสมุดจาก

กองทุนพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  เป็นจำนวนเงิน  340,000 บาท

และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นจำนวนเงิน 100,000  บาท

                พ.ศ.2556  ทางโรงเรียน ได้รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้า

อาคารเรียน จากคณะครู เป็นจำนวนเงิน 60,000  บาท 

                พ.ศ.2558  ทางโรงเรียน ได้รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคาร

เรียน จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง  เป็นจำนวนเงิน 290,000  บาท             

               โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยปลูกต้นไม้บริเวณ

หน้าโรงเรียน และนำเทคโนโลยีระบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัย

ทันโลกทันเหตุการณ์ มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน มีอาคารห้องสมุด

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

               ปี พ.ศ. 2559  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  

ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู

และชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา ได้รับป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาขุนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 188  คน ผู้บริหาร  -  คน

(เดือนตุลาคม 2558  นางทิพวรรณ  ทองชิต  ตำแหน่งครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร)

ครูประจำการจำนวน 9  คน ครูอัตราจ้าง 5  คน ช่างปูนชั้น 4  จำนวน 1 คน

ครูธุรการ 1  คน  รวมบุคลากรในโรงเรียน  15  คน(ข้อมูล 10 มี.ค. 2559)