ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 2 (มกราคม 2564)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 70332
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 70296
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 70297
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 70295
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 70295
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 70297
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.5 KB 259848
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 259813
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 259814
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.5 KB 259814
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 259802
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 259810
ธุรการชั้น ปีการศึกษา 2563
ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 259846
บัญชีเรียกชื่อปี 63(โควิด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 786.5 KB 259879
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 260145
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 260138
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 261190
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 268805
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 260005
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 260023
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 260002
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 260003
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 259977
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 259950
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 260050
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 260197
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 260149