ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารจัดจ้างซ่อมอาคารเรียน ป1ข งบ 350,000 บาท ปีงบ 65
>เอกสารจัดจ้างซ่อมอาคารเรียน ป1ข งบ 350,000 บาท ปีงบ 65 64641
เอกสารงานธุรการชั้น
>ธุรการชั้นเรียนปีการศึกษา 2565 33
>เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 55162
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ช่วงโควิด 19 129217
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1 - ป.6 ปรับปรุง ปี 2555 129200
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1 - ป.6 ปรับปรุง ปี 2560 130791
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
>แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เตรนารี ป.1 - ป.6 130790
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 2 (มกราคม 2564)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 146925
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 146680
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146579
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 146485
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 146459
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146517
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.5 KB 146578
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 146498
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146800
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146611
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 146648
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146566
ธุรการชั้น ปีการศึกษา 2563
ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 146810
บัญชีเรียกชื่อปี 63(โควิด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 786.5 KB 146512
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146644
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 146484
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 147623
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 154747
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146400
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 146765
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 146437
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 146431
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 146522
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146579
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 146622
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 146822
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146554