ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารจัดจ้างซ่อมอาคารเรียน ป1ข งบ 350,000 บาท ปีงบ 65
>เอกสารจัดจ้างซ่อมอาคารเรียน ป1ข งบ 350,000 บาท ปีงบ 65 64631
เอกสารงานธุรการชั้น
ปพ.5-65 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349 KB 2
ปพ.5-65 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.5 KB 5
ปพ.5-65 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349 KB 3
ปพ.5-65 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349 KB 9
ปพ.5-65 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349 KB 15
ปพ.5-65 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 10
>เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 55141
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ช่วงโควิด 19 129216
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1 - ป.6 ปรับปรุง ปี 2555 129197
>แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1 - ป.6 ปรับปรุง ปี 2560 130787
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
>แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เตรนารี ป.1 - ป.6 130780
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 2 (มกราคม 2564)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 146900
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 146673
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146565
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 146476
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 146443
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146505
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.5 KB 146572
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 146495
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146796
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146607
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 146638
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146555
ธุรการชั้น ปีการศึกษา 2563
ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 146803
บัญชีเรียกชื่อปี 63(โควิด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 786.5 KB 146507
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146636
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 146477
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 147620
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 154746
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146398
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 146758
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 146430
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 146423
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 146521
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146577
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 146615
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 146820
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146553