คณะผู้บริหาร

นายจรัญ ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา