ครูและบุคลากร

นายรัชชา มุสิก
ครู คศ.2
หัวหน้าครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศรัณยา เพชรชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวัจนา เพชรานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสกุณา นวนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชนี ชมบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีระ ชูจันทร์
ช่างปูน 4

นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภรา ศรีรักษา
ครูธุรการ

นางอุษา ทองอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางพนารัตน์ เพ็งจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1