ครูและบุคลากร

นางทิพวรรณ ทองชิต
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ ใจใส่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางศรัณยา เพชรชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสัจจา เวฬุวนารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุวัจนา เพชรานันท์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉราวรรณ ชลรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกุณา นวนทอง
ครูผู้ช่วย

นายวัลลภ บานเย็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายดำรงศักดิ์ รจนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายวีระ ชูจันทร์
ช่างปูน 4

นางปรีดา จุลพฤกษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรรทนา สรรภา
ครูจ้างสอน

นางพนารัตน์ เพ็งจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0