ครูและบุคลากร

นางทิพวรรณ ทองชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางศรัณยา เพชรชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวัจนา เพชรานันท์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉราวรรณ ชลรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา นวนทอง
ครู คศ.1

นางสาวพัชนี ชมบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีระ ชูจันทร์
ช่างปูน 4

นางพนารัตน์ เพ็งจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายดำรงศักดิ์ รจนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3