ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลสัมฤทธิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 178
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61
ธุรการชั้นปี 61 ไฟล์ซิป RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.19 KB 271
ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.5 KB 215
แบบบันทึกอ่านคิดวิเคราห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456 KB 192
แบบบันทึกคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 714.5 KB 124
บัญชีเรียกชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 552 KB 200
แบบ ปร.ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปร.4-5-6 ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และงบหน้าครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214 KB 245
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาตร์
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 108
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียนป1-ป6ภาคเรียนที่1ปี2561
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 130
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 92
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163 KB 103
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.5 KB 89
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201 KB 92
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 119
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 124
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 113
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 93
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 97
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206 KB 83
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 91
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221 KB 108
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 134
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 66
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 66
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 58
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 61
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154.5 KB 60
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 64
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 61
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 72
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61แก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์สิ้นปีแก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 181.5 KB 72
ปพ5ประถมแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 346 KB 71
บัญชีเรียกชื่อแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 637.5 KB 80
แบบบับทึกคะแนนคุณลักษณะแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 798 KB 61
แบบบันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์แก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 521 KB 60
แบบบันทึกอ่านเขียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 31
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 23
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 22
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 22
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 29
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 24
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 29
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 60
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 21
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 33
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 36
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 38
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 38
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 35
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 29
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 41
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 73
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 64