ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 2 (มกราคม 2564)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 35
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 32
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 30
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 32
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 30
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 31
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.5 KB 189587
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 189558
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 189555
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.5 KB 189548
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 189541
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 189550
ธุรการชั้น ปีการศึกษา 2563
ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 189565
บัญชีเรียกชื่อปี 63(โควิด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 786.5 KB 189606
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 189866
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 189859
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 190389
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 193307
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 189738
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 189759
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 189744
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 189732
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 189707
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 189692
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 189772
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 189923
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 189879