ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปร.ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปร.4-5-6 ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และงบหน้าครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214 KB 299
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาตร์
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 136
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 223
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 183
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 124
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 141
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206 KB 135
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 135
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221 KB 176
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 219
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 158
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 96
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 86
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 86
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154.5 KB 85
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 86
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 85
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 96
แบบบันทึกอ่านเขียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 80
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 50
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 47
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 46
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 53
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 50
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 186
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 73
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 109
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 104
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 130
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 103
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 96
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 85
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 116
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 170
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 150
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 62
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์สิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179 KB 114
แบบบันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 520 KB 88
แบบบับทึกคะแนนคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 797 KB 89
ปพ5แก้ไขชื่อกลุ่มสาระวิทย์และการงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 340.5 KB 92
ปพ5ชื่อกลุ่มสาระเดิมสำหรับป3ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 343.5 KB 64
บัญชีเรียกชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.5 KB 137
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1(มิถุนายน 2562)
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95 KB 100
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127 KB 57
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 46
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 48
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 52
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 66
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับวิชาหน้าที่พลเมือง
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 119
ส่วนที่2pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.33 KB 62
ส่วนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 93
ส่วนที่1pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.23 KB 44
ส่วนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 96.12 KB 108